centrum pro rehabilitaci a fyzioterapii

 Historie


          Společnost FYZIOCENTRUM s.r.o. vznikla v roce 2007 jako nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na poskytování fyzioterapeutických služeb. Navazuje tak na čtrnáctileté působení Ludmily Štětkářové jako soukromé rehabilitační pracovnice v Hulíně, která novou společnost založila. V současné době máme uzavřený smluvní vztah s těmito zdravotními pojišťovnami

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), Revírní bratrská pokladna (213), Pojišťovna Ministerstva vnitra (211), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  (205), Vojenská zdravotní pojišťovna (201), Oborová zdravotní pojišťovna  (207).

    Tyto pojišťovny hradí svým klientům většinu terapeutických ošetření, s výjimkou některých doplňkových služeb (klasické masáže, lymfatické masáže...). K čerpání léčebných procedur je nutný předpis lékaře s označením FT 06 - poukaz na vyšetření/ošetření. V ostatních případech si léčbu hradí pacient na místě sám. Pacienti - samoplátci s akutními obtížemi jsou ošetřeni s minimální čekací dobou (ihned nebo do druhého dne).    


 

Něco o fyzioterapii (léčebné rehabilitaci)

      Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii porušených funkcí pohybového aparátu. Dřívější název rehabilitace je nepřesný, zahrnuje v sobě několik dalších oborů, které se zdravím pracují. O něco málo přesnější název je léčebná rehabilitace, zahrnuje však práci nejen odborníků ve fyzioterapii, ale i lékařů a dalších pracovníků podílejících se na léčebném procesu. Fyzioterapií se zabývá fyzioterapeut, který prostřednictvím pohybu a speciálních technik cíleně ovlivňuje porušené tělesné i psychické funkce pacienta. V rámci (léčebné) rehabilitace pak spolupracuje s dalšími zdravotnickými profesemi i rodinnými příslušníky  s cílem komplexního působení na klientovo zdraví.

Jak postupuje fyzioterapeut?

1. Vyšetření - každý fyzioterapeut by měl nejprve provést důkladné vyšetření pacienta, které  v sobě zahrnuje odběr anamnézy (pacientovy zdravotní historie), dále komplexní vyšetření pohybových funkcí (tzv. kineziologický rozbor), měl by přihlédnout i na výsledky jiných vyšetření (Rtg, NMR, interní vyšetření...), pokud má pacient tyto dokumenty k dispozici.

2. Návrh postupu terapie - na základě získaných informací ze strany pacienta a objektivně  při vlastním vyšetření fyzioterapeut navrhne vhodný postup při terapii (odstranění funkční poruchy, která často vyvolává nějaký bolestivý vjem), který pacientovi sdělí a vysvětlí mu jeho význam. Pacient by měl pochopit význam daného postupu, aby mohl na terapii participovat.

3. Terapie - fyzioterapeut aplikuje vybraný terapeutický postup na pacientovi, může se jednat o pasivní  nebo aktivní procedury:

Pasivní procedury:  jsou aplikovány pomocí  vnějších podnětů působících na (relaxovaný) organismus pacienta. Patří sem tyto postupy:

- prostředky fyzikální terapie, kdy se většinou pomocí nějakého přístroje vytváří vhodný fyzikální podnět, který je pak přenášen na tělo pacienta, škála procedur je velmi široká a zahrnuje v sobě například elektroterapii, ultrazvuk, fototerapii (laser), magnetoterapii, vodoléčbu, léčbu teplem apod.

- manuální techniky prováděné fyzioterapeutem, patří sem jak speciální techniky měkkých tkání a kloubní mobilizace (napomáhají odstranění bolesti opětovným nastavením správného postavení kloubů), tak víceméně univerzální klasické a léčebné masáže (svalová relaxace) 

Aktivní procedury: pacient je vtažen do samotné terapie, které se aktivně účastní přímo při samotném ošetření nebo v rámci autoterapie při cvičení doma. Jsou mnohem účinnější, vyžadují však dobrou motivaci ze strany pacienta! Zatímco pasivní procedury jsou určeny spíše pro akutní bolestivé stavy, cvičební programy mají kromě léčebného účinku také velký přínos jako prevence dalšího opakování obtíží. Při aktivně prováděné terapii dochází často ke změně nevhodných pohybových návyků. Lze zde zahrnout tyto koncepty:

- analytické cvičební programy (nazývány též LTV - léčebná tělesná výchova) jsou zaměřené na rozvoj funkce jednoho svalu nebo svalové skupiny, uplatňují se např. po operacích, úrazech

- metody na tzv. neurofyziologickém podkladu využívají stimulaci různých receptorů organismu (kožních, ve svalech, v kloubech, rovnovážné ústrojí...) k tomu, aby došlo k ovlivnění řídících funkcí pohybu (centrální nervový systém- mozek, mícha), cílem je změnit pohybové chování pacienta a tím snížit jeho bolesti či pohybové dysfunkce. Patří sem například Vojtova reflexní lokomoce, Senzomotorická stimulace, PNF, DNS, Bobath koncept, Brügger koncept atd.

 

 

 

 

 

 
WebZdarma.cz