centrum pro rehabilitaci a fyzioterapii

 Tým fyzioterapeutů


    V současné době zajišťují provoz tři fyzioterapeuti. Podmínkou pro práci fyzioteraputa je absolvování buď dřívější formy vzdělávání v oboru rehabilitační pracovník na střední nebo vyšší odborné škole (diplomovaný fyzioterapeut) nebo ukončení studia na vysoké škole v oboru fyzioterapeut se získáním akademického titulu Bc. (bakalář) nebo Mgr. (magistr) fyzioterapie.       Kromě základního vzdělání naši pracovníci dále absolvují specializační studia, účastní se různých kurzů a školení k jednotlivým terapeutickým konceptům a technikám. Samozřejmostí jsou účasti na odborných konferencích a seminářích, kde získávají nejnovější informace o trendech v současnosti rychle se rozvíjejícího oboru léčebné rehabilitace a fyzioterapie.

Vedoucí zařízení:

PhDr. Jan Štětkář - jednatel společnosti

- absolvent vysokoškolského studia fyzioterapie na FTVS UK v Praze

- kurzy: PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace), Brüggerův terapeutický koncept, McKenzie terapie, Cvičení dle L.Moj×íšové, Cvičení na nestabilních plochách, Vojtova reflexní lokomoce (kurz A), Posturální terapie dle Dr. Raševa, Kineziotaping, Senzomotorická stimulace

- člen UNIFY- profesní organizace fyzioterapeutů


Zaměstnanci:

sarka

Mgr. Šárka Dostalíková

- vystudovala magisterské studium fyzioterapie na FTK v Olomouci

- kurzy a školení: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), Metoda Roswithy Brunkow, Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS dle prof. Koláře), kineziotaping

 

Bc. Kateřina Páralová

- absolventka bakalářského studia fyzioterapie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

- kurzy a školení: Terapie dle McKenzieho, DNS koncept (Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře), Kraniosakrální terapie, Posturální terapie segmentální instability dle Raševa (vyu×ití pomůcek posturomed a propriomed), Vývojové aspekty v prevenci funkčních poruch (kocept dle Čápové), Cvičení v těhotenství a příprava k porodu, Kineziotaping

 

Martin Svozil

- je absolventem pomaturitního kvalifikačního studia fyzioterapie, dva roky pracoval jako fyzioterapeut v zahraničí, absolvent specializačního vzdělávacího programu Aplikovaná fyzioterapie 

- kurzy a školení: koncept NEURAC a S-E-T kocept (cvičení pomocí zařízení Terapi Master a Redcord), Senzomotorická stimulace, Cvičení na nestabilních plochách, Cvičení na velkém míči, Koncept BPP dle Čápové, terapie poruch temporomandibulárního kloubu, kineziotaping

 
 

WebZdarma.cz